Kiểu: Cờ úp, 17/4/2024

52 nước, 5 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết