Kiểu: Cờ úp, 17/4/2024

99 nước, 8 phút : 5 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua