Kiểu: Cờ úp, 17/4/2024

145 nước, 14 phút : 1 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết