donkey6969 1436 -17
vunq 1420 +17

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2024

35 nước, 5 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua