vunq 1437 +17
donkey6969 1419 -17

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2024

56 nước, 10 phút : 0 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ