Li.A 1641 +16

Kiểu: Cờ úp, 18/4/2024

89 nước, 8 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết