Li.A 1657 +16

Kiểu: Cờ úp, 18/4/2024

74 nước, 7 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết