Li.A 1673 -16

Kiểu: Cờ úp, 18/4/2024

42 nước, 5 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua