Li.A 1657 +16

Kiểu: Cờ úp, 18/4/2024

32 nước, 4 phút : 1 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ