Li.A 1673 0

Kiểu: Cờ úp, 18/4/2024

155 nước, 14 phút : 59 giây

Hòa cờ!