Li.A 1673 +16
Kythuchien 1679 -16

Kiểu: Cờ úp, 18/4/2024

90 nước, 7 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết