Kiểu: Cờ úp, 18/4/2024

49 nước, 6 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua