Kiểu: Cờ úp, 18/4/2024

36 nước, 3 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ