TyHCM 1686 +12

Kiểu: Cờ úp, 18/4/2024

96 nước, 9 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết