Kiểu: Cờ tướng, 18/4/2024

73 nước, 8 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua