Kiểu: Cờ úp, 18/4/2024

35 nước, 4 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua