Kiểu: Cờ úp, 18/4/2024

87 nước, 9 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua