Kiểu: Cờ úp, 18/4/2024

77 nước, 9 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua