Kiểu: Cờ úp, 18/4/2024

46 nước, 5 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ