Kythuchien 1696 -11
kiskunkun 1808 +11

Kiểu: Cờ úp, 18/4/2024

113 nước, 22 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ