Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

30 nước, 4 phút : 5 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết