Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

45 nước, 6 phút : 7 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua