Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

59 nước, 16 phút : 1 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết