tetdihoc 1466 -18
D36293402 1416 +18

Kiểu: Cờ tướng, 19/4/2024

19 nước, 3 phút : 3 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ