Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

65 nước, 5 phút : 4 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua