Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

58 nước, 4 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua