Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

51 nước, 5 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ