congnt 1494 +14
tetdihoc 1448 -14

Kiểu: Cờ tướng, 4 tuần trước

36 nước, 4 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết