Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

62 nước, 7 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết