Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

133 nước, 18 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ