Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

107 nước, 10 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua