Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

79 nước, 10 phút : 0 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua