Kiểu: Cờ tướng, 4 tuần trước

102 nước, 16 phút : 6 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết