Kythuchien 1681 -17
robert7 1660 +17

Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

3 nước, 1 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ