quypham 1653 -17
namnvs 1623 +17

Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

27 nước, 5 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua