Kiểu: Cờ tướng, 4 tuần trước

48 nước, 7 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết