Kiểu: Cờ tướng, 4 tuần trước

35 nước, 4 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua