namnvs 1640 +17
quypham 1636 -17

Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

78 nước, 10 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua