quypham 1619 +15
namnvs 1657 -15

Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

58 nước, 10 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết