namnvs 1642 +17
quypham 1634 -17

Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

36 nước, 3 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua