Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

40 nước, 5 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua