Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

54 nước, 6 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết