Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

26 nước, 3 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua