Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

71 nước, 10 phút : 3 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết