Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

58 nước, 6 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết