BUOMNON 1658 +15
AGianh 1645 -15

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

48 nước, 7 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ