BUOMNON 1673 -13
hoatien8286 1738 +13

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

91 nước, 13 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết