hoatien8286 1751 +13
BUOMNON 1660 -13

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

54 nước, 8 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết