BUOMNON 1647 -13
hoatien8286 1764 +13

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

49 nước, 6 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết