kittestdomx 1520 -17
TyHCM 1504 +17

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

175 nước, 24 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết